עבריינות נוער: עורך דין מומחה לייצוג במקרה של עבירות בני נוער!

חייגו לייעוץ אישי: 072-336-0520עו"ד לענייני פלילים ותעבורה 24 שעות ביממה
 פלילים ודיני תעבורה - עורך דין לשרותך
חוות דעת מקצועית בענייני פלילים:
שם מלא
מספר טלפון
פניה למומחה בפלילים >>

עבריינות נוער: עורך דין מומחה לייצוג בני נוער


דרגו אותנו:
| דירוגך () בוצע בהצלחה
 () דירוגים | דירוג ממוצע ()
stars - based on reviews

Hebrew

עבריינות נוער בישראל מוגדרת כביצוע עבירות פליליות על ידי קטינים בעלי אחריות פלילית, קרי, קטינים בני גיל 12 עד 18. רוב העבירות הפליליות המבוצעות על ידי בני נוער בארץ כיום הינן עבירות אלימות, סמים, מין, ואנדליזם ועבירות מחשב.

חשוב לציין כי ממש כמו במקרה של עבירות פליליות של בגירים, גם במקרה של נערים ונערות, חשוב מאד לפנות לייצוג של עורך דין פלילי מנוסה, על מנת שייצג את הנער/ה בשלב מוקדם ככל שניתן ובמידת האפשר, קודם לחקירה במשטרה.

לייצוג המשפטי במקרים של עבריינות נוער חשיבות רבה במיוחד, לנוכח המורכבות של ההליכים ובעיקר השלכותיהם של האישומים הפליליים על עתיד הנער/ה.

יחס מקל לרוב העבירות של בני הנוער

יחס רשויות החוק והאכיפה לעבריינים שהנם קטינים ובני נוער, הנו יחס סלחני ומתחשב יותר לעומת היחס לעבריינים בוגרים, וזאת מתוך הכרה כי המדובר בגילאים צעירים, שבהם האישיות עדיין אינה בוגרת ומגובשת דיה, ושיקול הדעת עלול לא פעם להיות מוטעה.

על כן מן הראוי לנהוג בהם מתוך ראיה טיפולית-שיקומית וזאת במטרה להוציא אותם ממעגל העבריינות ולהפכם לאזרחים נורמטיביים שתורמים לחברה.

בשל גילם הצעיר והבלתי בשל, ניתנות לעברייני הנוער גם זכויות מיוחדות לכל אורך ההליכים הפליליים, על מנת לשמור על שלומם ורווחתם. לעומת זאת, צעיר שהיה מעל לגיל 18 בעת ביצוע העבירה, כבר ישפט כבגיר ומבלי לקבל את הזכויות המיוחדות הניתנות לקטינים.

הגישה הטיפולית-שיקומית כלפי עבריינות של בני נוער מוצאת את ביטויה המרכזי בהקמת מערכת בתי המשפט לנוער ובחקיקת דברי חקיקה ספציפיים לצורך הטיפול בבני נוער עבריינים.

מערכת בתי המשפט לבני נוער הנה מערכת שיפוטית בעלת סמכויות מיוחדות לדון בעבירות שבוצעו על ידי בני נוער, וזאת על ידי שופטים שעברו התמחות מיוחדות בתחום זה.

בתי המשפט לנוער מהווים למעשה חלק מערכאת בית משפט השלום, אולם נשיא בית המשפט לנוער הינו שופט מחוזי, שדן בעבירות שמתאימות לבית משפט מחוזי.

החוקים העיקריים לגבי שיפוט של בני נוער עבריינים הנם:

חוק הנוער (שפיטה, ענישה, ודרכי טיפול), תשל"א-1971 - חוק זה מהווה את המסגרת החוקית העיקרית של ההליכים הפליליים המתנהלים לגבי קטינים בעלי אחריות פלילית, קרי, בני נוער מגיל 12 ומעלה. החוק עוסק בסמכויות בית המשפט לנוער, סדרי הדין, דרכי הענישה, והטיפול בקטינים הללו, וכן  מסדיר את אופן טיפול המשטרה בבני נוער עבריינים והיקף שיתוף הפעולה שלה עם שירות המבחן לנוער.

חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960 - חוק זה משמש לטיפול בקטינים שביצעו עבירה פלילית אך לא הועמדו לדין. מדובר בחוק אזרחי שנועד להגן על שלומם של קטינים שנמצאים בסיכון עקב מצבים שונים, ואשר הוכרזו כנזקקים לפי החוק על ידי בית המשפט לנוער, וביניהם קטינים שביצעו עבירה פלילית אך לא הועמדו לדין, כאמור בסעיף 2(3) לחוק. החוק מעניק סמכויות מיוחדות לפקידי הסעד, שהינם עובדים סוציאליים שעברו הכשרה מיוחדת בנושא חוק זה, ואף מאפשר להם לקבל עזרה מתאימה מהמשטרה במידת הצורך.

גיל האחריות הפלילית של קטינים

חוק העונשין קובע כי ניתן להעמיד אדם לדין פלילי רק במידה שהוא נושא באחריות פלילית ונחשב ככשיר לעמוד לדין.

הגיל המינימלי לנשיאת אחריות פלילית בארץ הנו 12 שנים ועל כן ניתן להעמיד לדין פלילי רק קטינים שכבר מלאו להם 12 שנים בעת ביצוע העבירה על ידם.

לפיכך, ניתן להעמיד לדיו פלילי נער שביצע עבירה לאחר שמלאו לו 12 שנים ולפני הגיעו לגיל 18, והוא ימשיך להיחשב כקטין גם אם בגר, כל עוד לא הסתיים משפטו.

לעומת זאת, לא ניתן להעמיד לדין פלילי קטין שביצע עבירה לפני שמלאו לו 12 שנים, וזאת גם אם מדובר בנער שביצע עבירה חמורה. תחת זאת, קטין שביצע עבירה לפני שמלאו לו 12 שנים, יטופל על ידי רשויות הסעד והרווחה במסגרת הליכים אזרחיים לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה), תש"ך-1960, כפי שצויין לעיל. 

החוק מקל לגבי עבריינים בני נוער גם בכל הקשור להתיישנות עבירות שבוצעו על ידם. ניתן להגיש כתב אישום בגין עבירות שבוצעו על ידי בני נוער עד 12 חודשים בלבד ממועד ביצוע העבירה, למעט במקרים חריגים שאושרו על ידי היועמ"ש לממשלה.

שיקול הדעת לגבי ההחלטה להעמיד עברייני נוער לדין פלילי ואופן הרשעתם

כאמור, יחס רשויות החוק והאכיפה לעבריינים בני נוער הנו יחס מתחשב ומקל ביחס לעבריינים בוגרים, אשר נובע מגישה שבעיקרה הינה גישה שיקומית-חינוכית, ששואפת להוציאם ממעגל הפשע ולהפכם לאזרחים נורמטיביים, ותוך הקפדה על שמירת זכויותיהם.

גישה זו באה לידי ביטוי לכל אורך ניהול שלבי ההליך הפלילי ולרבות בשלב קבלת ההחלטה בדבר העמדה לדין פלילי והגשת כתב אישום או סגירת התיק.

בהתאם לכך, לשם קבלת החלטה בדבר העמדת קטין לדין פלילי יש לקחת בחשבון גם את הנתונים הבאים:

  • גיל הקטין
  • חומרת העבירה שבוצעה על ידי הקטין ונסיבותיה
  • הרקע והמניע לביצוע העבירה
  • היקף הפגיעה בנפגע העבירה ובאינטרס הציבורי
  • פרק הזמן שחלף ממועד ביצוע העבירה
  • נסיבות אישיות מיוחדות
  • רישום פלילי ומעורבות קודמת בפלילים
  • ביצוע העבירה עם גורמים אחרים והתפקיד שנטל הקטין בביצוע העבירה
  • שיתוף פעולה מצד הקטין עם הרשויות
  • המלצת גורמי הטיפול

במידה ויוחלט להעמיד את הקטין לדין פלילי ולהגיש נגדו כתב אישום בפני בית המשפט לנוער, בית המשפט ידרש להכריע בשאלת אשמו של הקטין בביצוע העבירה המיוחסת לו.

במידה ובית המשפט יקבע שהקטין אכן אשם כך שהוא יצטרך לקבוע את גזר דינו, שאז עליו לשקול שורה של שיקולים שונים, לרבות היקף הפגיעה בחיי הקטין ובעתידו בעקבות גזר הדין שיינתן לגביו, וכן לבחון את הדרכים שעשויות להביא לשינוי התנהגותו של הקטין, וזאת הן לפי אינטרס טובת הקטין, והן לפי האינטרס הציבורי במניעת עבריינות חוזרת והשבת הקטין לחיק החברה.

בין היתר, על בית המשפט לבחון האם הקטין לקח אחריות על מעשיו, האם הוא הבין את חומרת מעשיו והשלכותיהם, האם הוא הביע חרטה על מעשיו, וכן מהי הסביבה המשפחתית / חברתית ממנה מגיע הקטין, כלומר, האם הוא מגיע מסביבה נורמטיבית, תומכת ומגינה, או שמא הוא מגיע מסביבה שבה הוא עלול חלילה לחזור שוב על מעשיו.

בהתאם לכך, בית המשפט מוסמך להימנע מהרשעת הקטין ולקבוע את דרכי הטיפול המקצועי בו, כולל ביצוע עבודות בקהילה, כגון התנדבות עם חולים / קשישים, ביצוע עבודות לתועלת הציבור וכן תשלום קנס והתחייבות להימנע מביצוע מעשים דומים בעתיד.

לחילופין, בית המשפט יכול להרשיע את הקטין ולהעמידו למבחן, או להרשיע את הקטין ולהטיל עליו עונש לפי העבירה בה הורשע ולרבות עונש מאסר בפועל או השמתו במעון נעול.

ייצוג משפטי של עורך דין מנוסה בעבריינות נוער

בעל מקרה שבו קטין קיבל זימון לחקירה למשטרה או במקרה של מעצר הקטין, חשוב להקדים ולפנות לעורך דין מנוסה ולשכור את שירותיו לצורך מתן הגנה משפטית, כבר מהשלבים המוקדמים ביותר.

הפניה אל עורך הדין מתבצעת על פי רוב באמצעות הוריו של הקטין והייצוג אפשרי כבר מהשלבים הראשונים ביותר, כך שהקטין יחקר במשטרה לראשונה רק לאחר שהתייעץ עם עורך הדין הפלילי שמייצג אותו.

כפי שציינו, לעצם הייצוג בהליך הפלילי חשיבות רבה ביותר לעניין הגשת כתב האישום והתמודדות העתידית מול האישומים בפלילים. במקרה של עבירות שבוצעו על ידי בני נוער, החשיבות רבה עוד יותר נוכח גילם הצעיר ובמקרים רבים, נוכח התדהמה המשפחתית לנוכח מעצרו של הקטין או זימונו לחקירה במשטרה.

לאור הנסיבות המקלות להם זוכים בני הנוער במקרה ביצוע עבירה פלילית, לעיתים, הייצוג המשפטי של עורך דין מנוסה עשוי למנוע הגשת כתב אישום, לאור האפשרות להגיע להסכמות בנושא מול הפרקליטות, כפי שקורה במקרים רבים ואף כאשר המדובר לכאורה בחשדות מבוססים לביצוע עבירות פליליות מצדו של הנער.

שימו לב, ניתן לפנות אלינו לצורך ייצוג משפטי במקרים של עבריינות נוער, 24 שעות ביממה, בטלפון 072-336-0520


תאריך: 01/07/2020 12:36TEST